GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Trường Tiểu học Suối Hoa số 85 Lê Văn Thịnh Phường Suối Hoa

Email:  c1suoihoabn@bacninh.edu.vn

Điện thoại: 0222.3874889

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Ban giám hiệu Trường tiểu học Suối Hoa.